FORMULARZ ZGŁOSZENIA PSA NA WYSTAWĘ

(wyłącznie dla wystawców polskich - członków Związku Kynologicznego w Polsce, for polish exhibitors - members of the Polish Kennel Club only)

1. Wystawa

2. Klasa
Załącz certyfikat lub championat
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia w przypadku braku potwierdzenia championatu lub certyfikatu użytkowości oraz w przypadku zgłoszenia psa / suki do klasy niezgodnej z wiekiem.

3. Nr rodowodu
Uwaga! Numer rodowodu np. PKR lub KW wymagany jest dla wszystkich psów z wyjątkiem klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna jest opcja "w przygotowaniu".
Psy w klasach młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, przed jego nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej (patrz pkt.4).
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię rodowodu.
lub w przygotowaniu
Załącz rodowód

4. Numer rodowodu oryginalnego - dotyczy wyłącznie psów importowanych do Polski
Numer (np. CMKU/AST/1234/12)
5. Nazwa i przydomek hodowlany
Nazwa
Przydomek
Przydomek pisany przed nazwą psa /suki

6. Tytuły i wyszkolenie
W katalogu zostaną zamieszczone wyłącznie tytuły i wyszkolenie (np. Champion, Int. Champion, Mł. Zw. Świata, Europy, Zw. Świata, Europy, Mł. Zw. Polski, Zw. Polski, Mł. Zw. Klubu, Zw. Klubu, IPO - 1) potwierdzone kopią odpowiedniego dyplomu.

Tytuły

Wyszkolenie
Załącz certyfikat

7. Płeć Pies    Suka

8. Rasa

9. Maść

10. Data urodzenia

11. Numer rejestracyjny w Oddziale ZKwP (np. 54637/VIII/08)
Uwaga! Numer rejestracyjny jest wymagany dla wszystkich psów i suk zarejestrowanych w ZKwP.
Zgłoszenia bez numeru rejestracyjnego NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
/ /

12. Numer tatuażu
lub chip

13. Uszy    Ogon

14. Ojciec (nazwa i przydomek hodowlany)

15. Matka (nazwa i przydomek hodowlany)

16. Hodowca (imię i nazwisko) Kraj :

17. Właściciel, adres:
Nazwisko
Imię
Ulica
Numer
Kod pocztowy -
Miejscowość
Kraj
Telefon
E-mail
Proszę podać wyłącznie jeden adres e-mail. Podanie prawidłowego adresu jest warunkiem otrzymania kopii zgłoszenia.
Proszę powtórzyć adres e-mail celem weryfikacji jego poprawności.
E-mail
II właściciel (imię i nazwisko)

18. Opłata za zgłoszenie: Załącz dowód wpłaty

19. Uwagi

Oświadczam, że:
  • znany jest mi Regulamin Wystaw Psów Rasowych (zobacz regulamin) i zobowiązuję się go przestrzegać
  • ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę
  • mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zamieszczenia ich w katalogu, na stronie internetowej oraz dokumentacji wystawowej
  • zgłaszany pies/suka jest zarejestrowany/a w ZKwP
  • zobowiązuję się do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony/a do oceny, czy też nie.
Data zgłoszenia: 27.09.2022
Imię i nazwisko zgłaszającego: