Wystawy / Shows
  PLAN SĘDZIOWANIA - JUDGING PLAN

WYKAZ WYSTAWCÓW - LIST OF EXHIBITORS
  
STATYSTYKI - STATISTICS
   

KONKURENCJE FINAŁOWE - FINALS

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
 
Wystawa - Show
  MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
Nominacja na Crufts 2019

INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB)
Qualification for Crufts 2019

Miasto - City, Date - Date

Poznań, 17.11.2018

Miejsce - Place

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
(wejście od ul. Śniadeckich, Głogowskiej i Bukowskiej)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

PLAN TERENU 1 >     PLAN TERENU 2 >    

PLANY ROZMIESZCZENIA RINGÓW >       hala 3 >    hala 3A >     hala 4 >     hala 5 >


Poznań International Fair (PIF), ul.Głogowska 14, 60-734 Poznań
(entry from Śniadeckich, Głogowska and Bukowska streets)
GPS: N52° 24' 140"; E16° 54' 208"

FAIRGROUNDS MAP 1 >      FAIRGROUNDS MAP 2 >

RINGS MAPS >       hall 3 >    hall 3A >     hall 4 >     hall 5 >
 
 
Zgłoszenia oraz załączniki (kopię: rodowodu, championatu, certyfikatu użytkowości, potwierdzenia wpłaty) można przesłać:

faxem na nr 61-855-74-14


lub e-mailem na adres:  poznan@zkwp.pl

lub pocztą na adres:  Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Poznaniu,
                                  
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16


Please send by fax 0048 61-855-74-14 or e-mail poznan@zkwp.pl a copy of the pedigree or champion/working certificate.
 

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

Termin przyjmowania zgłoszeń:  5.10.2018
Deadline of entries:

Termin przyjmowania opłat - Deadline of payment

Termin przyjmowania opłat:  5.10.2018
Deadline of payment:

Sędziowie - Judges

OBSADA SĘDZIOWSKA  -  STAFF OF JUDGES

KONKURENCJE FINAŁOWE - FINALS

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Opłaty - Entry Fees

Wystawcy krajowi (dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)

Uwaga!
Nie przyjmujemy opłat na wystawie. Ostateczny termin wpłat za zgłoszenia upływa z dniem 5.10.2018 r.
Zgłoszenia, za które opłata nie zostanie zaksięgowana w tym terminie, nie zostaną ujęte w katalogu. Psy nie umieszczone w katalogu nie będą dopuszczone do oceny na wystawie.


Opłaty:

- za pierwszego psa (z katalogiem) 135,00 zł
- za każdego następnego psa (bez katalogu) 125,00 zł
- klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu) 70,00 zł
- interchampiony z potwierdzonym certyfikatem (bez katalogu) 70,00 zł

Konkurencje: Pary hodowlane, Grupy hodowlane (bez katalogu) 60,00 zł

RASY POLSKIE

- klasa młodzieży, pośrednia, otwarta, użytkowa i championów (bez katalogu) 60,00 zł
- klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów (bez katalogu) 30,00 zł
W przypadku niedoprowadzenia psa rasy polskiej do oceny wystawca jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty (135 zł) za jego zgłoszenie na wystawę.


UWAGA!
Jako "następny", rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli - w identycznej konfiguracji osób co pierwszy pies).
Przykład 1:
Pies A - własność Jan Kowalski
Pies B – własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies C - własność Adam Nowak
W tym przypadku, za każdego psa należy zapłacić jak "za pierwszego psa".
Przykład 2:
Pies A - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
Pies B - własność Jan Kowalski + Adam Nowak
W tym przypadku, za psa A uiszcza się opłatę jak "za pierwszego psa", a za psa B w wysokości jak "za następnego psa".

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię rodowodu psa oraz dowodu wpłaty.
Do zgłoszenia do klasy championów i klasy użytkowej należy dołączyć kserokopię odpowiedniego certyfikatu. Dokumenty te muszą być wystawione przed dniem 5.10.2018 r. Brak w/w dokumentów spowoduje umieszczenie psa/suki w klasie otwartej. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany klasy bez dodatkowego powiadomienia w przypadku braku potwierdzenia championatu/certyfikatu użytkowości lub zgłoszenia psa/suki do klasy niezgodnej z wiekiem.

Zmiana klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 5.10.2018 r. na pisemną prośbę właściciela psa/suki.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa. 


Foreign exhibitors

Attention!
We do not accept payments at the show. The payment deadline is 5.10.2018.
Entries which will not be paid, will not be placed in the catalogue. Dogs which are not in the catalogue cannot be judged at the show.


Payment:

- for the first dog (incl. catalogue) 50,00 EUR
- for each succeeding dog (without catalogue) 40,00 EUR
- minor puppy, puppy class and veteran class (without catalogue) 30,00 EUR
- interchampions with recogn. certific. (without catalogue) 30,00 EUR

Competitions: breeder’s group (team), brace/couple class (without catalogue) 25,00 EUR

A copy of the pedigree and bank transfer to be included!
A copy of the recognized Champion Title and Working Certificate for the Champion/Working class to be included (dated not later than deadline of entries). Otherwise the dog will be categorized as “Open Class”.

The submission of the entry-form shall be regarded as the exhibitor’s declaration stating that he/she knows the show regulations and will observe them.

Konto bankowe - Bank account

62 1090 1359 0000 0001 0237 1888 BZ WBK SA III/O Poznań
z dopiskiem: rasa, nazwa psa, MWPR 17.11.2018

IBAN: PL 62 1090 1359 0000 0001 0237 1888
SWIFT: WBKPPLPP
Note: breed, name of the dog, MWPR 17.11.2018

Attention!
We cannot incur your bank transfer costs so please calculate it in the transfer.
Only entries with the total payment will be accepted.

Reklamy w katalogu

Dla hodowców: cała strona - czarno-biała 200,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 100,00 zł.
Dla przedsiębiorstw: cała strona - czarno-biała 400,00 zł; 1/2 strony - czarno-biała 200,00 zł.

Reklamy w katalogu (przesłane w formie CD wraz z wydrukiem lub e-mailem) zostaną zamieszczone wyłącznie pod warunkiem dołączenia kserokopii dowodu wpłaty. Uprzejmie informujemy, że materiały reklamowe nie podlegają zwrotowi.
Termin przyjmowania reklam upływa z dniem 5.10.2018 r.

Adres organizatora - Organizer's address

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Poznaniu
60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16 
(Poland)
Telefon/Fax: (0048) 61-852-27-84, Fax: (0048) 61-855-74-14
Biuro czynne: wt, czw 10 - 19, śr, pt 10 - 14 /
Office hours: Tuesday, Thursday 10.00 a.m. - 7.00 p.m, Wednesday, Friday 10.00 a.m. - 2.00 p.m

Dodatkowe informacje - More informations

KLASY WYSTAWOWE:
Klasa młodszych szczeniąt - od 4 do 6 miesięcy
Klasa szczeniąt - od 6 do 9 miesięcy
Klasa młodzieży - od 9 do 18 miesięcy
Klasa pośrednia - od 15 do 24 miesięcy
Klasa otwarta - od 15 miesięcy
Klasa użytkowa - od 15 miesięcy - z certyfikatem użytkowości
Klasa championów - od 15 miesięcy - psy i suki z zatwierdzonym tytułem międzynarodowego lub krajowego championa
Klasa weteranów - od 8 lat

CLASSES:
Minor Puppy class - from 4 to 6 months
Puppy class - from 6 to 9 months
Junior class - from 9 to 18 months
Intermediate class - from 15 to 24 months
Open class - from 15 months
Working class - from 15 months (with recognized Working Certificate)
Champion class - from 15 months (with recognized Champion Title)
Veteran class - from 8 years

TYTUŁY:

Zwycięzca Młodzieży
Najlepszy Junior w Rasie
Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
Zwycięzca Weteran
Najlepszy Weteran w Rasie
Zwycięzca Rasy (BOB)
Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
CACIB
Res. CACIB
CWC/CAC
Nominacja na Crufts 2019

TITLES:
Junior Winner
Best Junior of Breed
Best Dog / Best Bitch
Veteran Winner
Best Veteran of Breed
Best of Breed (BOB)
Best of Opposite Sex (BOS)
CACIB
Res. CACIB
CWC/CAC
Qualification for Crufts 2019


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYSTAWY:

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

1. Wystawca odpowiada osobiście za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.

2. Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.

3. Wszystkie psy podlegają obowiązkowej kontroli weterynaryjnej, która będzie miała miejsce w godz. od 7 do 11 przy wejściach do poszczególnych pawilonów. Kontrola weterynaryjna zostanie potwierdzona pieczątką na numerku startowym uprawniającą do wejścia na ring.
Psy muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 m-ca życia). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za psa nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego wykonania. Wszystkie przybywające na wystawę psy muszą być zdrowe klinicznie.

4. Na terenie wystawy nie mają prawa przebywać psy nie będące uczestnikami wystawy.

5. Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do oceny w odpowiednim czasie i ringu wg programu podanego w katalogu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.

6. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

7. Na terenie wystawy są do dyspozycji płatne miejsca parkingowe.
Międzynarodowe Targi Poznańskie oferują także 24-godzinny, strzeżony parking (1 000 miejsc parkingowych) oddalony o 350 metrów od terenów wystawowych. Parking obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy. Na teren parkingu można wjechać od ulicy Matejki (brama główna, czynna przez wszystkie dni w roku). GPS: ul. Matejki 63


IMPORTANT INFORMATIONS FOR EXHIBITORS:

From 01.01.2016 any cropped/docked dog born in Poland after 01.01.2012 would be banned from Polish dog shows.
The dogs born in countries where cropping/docking is prohibited can be entered to the show and examined in the ring provided that their ears and tails are left natural.
The dogs born in countries where cropping/docking isn't prohibited can be entered to the shows regardless of whether they are cropped/docked or have their ears and/or tails left natural.


1. Exhibitors are personally responsible for all damage caused by their dogs.

2. During the show dogs must be under the care of their exhibitors.

3. Obligatory veterinary reception of dogs: at the entrance to the pavilions from 7 a.m. to 11 a.m., (required an anti-rabies vaccination certificate).
An anti-rabies vaccination shall be considered as valid 21 days from the date of completion of the vaccination indicated in Section IV of the passport.
However, the anti-rabies vaccination shall be considered as valid from the date of revaccination (booster) where the vaccine is administered within the period of validity indicated in passport.
The date of vaccination must not precede the date of microchipping indicated in Section III of the passport.

4. Exhibitors are obliged to present their dogs for judging at the appropriate times and rings according to the programme given in the catalogue. Otherwise dogs will not be judged.

5. At the show area and the surrounding areas the sale of puppies is absolutely forbidden.

6. At the show area there are at disposal paid parking places. You can also use the Poznań International Fair car park located at ul. Matejki (350 metres from the show area) for cars, campers and another vehicles. The car park is guarded and open 24 h. GPS: ul. Matejki 63

7. Dogs not entered in the show may not be brought into the show area.


HOTELE W POZNANIU >

Aktualizacja / Update: 05-11-2018